541ZOBRAZENÍ

Vítejte ve druhé části návodu na on-line kancelářský produkt Google Spreadsheets. V tomto článku si sdělíme informace o pokročilém formátování dokumentu, zakládání nových pracovních listů, vytváření matematických vzorců a třídění obsahu dokumentu.

Pokročilé formátování tabulkového dokumentu

Panel nástrojů

Na obrázku vidíte tlačítka a odkazy z panelu nástrojů, které se týkají pokročilé úpravy obsahu dokumentu:

Tlačítko Format – formátování číselných hodnot

Nabízí tento výběr formátů:
Normal (Normální) – přednastavený formát, v podstatě bez zvláštní úpravy.
Rounded (Zaokrouhlený) – zaokrouhlí číslo od pěti desetin dolů, jinak nahoru na celá čísla.
2 Decimals (Dvě desetinná místa) – přednastaví formát čísla na dvě desetinná místa.
Currence (Měna) – zápis měny s uvedením zkratky. Volba More Currencies (Více měn) umožňuje přidat další měnu a zvolit zarovnání vlevo nebo vpravo vedle číselné hodnoty. Percent rounded (Zaokrouhlené procento) – zaokrouhlená procentuální hodnota.
Percent (Procento) – procentuální hodnota bez zaokrouhlení.
Date (Datum) – zformátovat buňku pro datum.
Time (Čas) – zformátovat buňku pro čas.
Plain text (Obyčejný text) – změní formát obsahu buňky na obyčejný text bez speciálního formátování pro číselné hodnoty.

Tlačítko Align – vertikální a horizontální zarovnání obsahu buňky
Po aktivaci výběrem z podnabídky zarovná obsah buňky vlevo, doprostřed nebo vpravo. Vertikálně nahoru, doprostřed nebo dolů. Horizontální a vertikální zarovnání lze libovolně kombinovat.

Tlačítko Insert – vložit řádek nebo sloupec
Row above – vložit řádek nad aktuálně zvolený řádek.
Row below – vložit řádek pod aktuálně zvolený řádek.
Column left – vložit sloupec vlevo vedle aktuálního.
Column right – vložit sloupec vpravo vedle aktuálního.

Tlačítko Delete
Odstraní označený sloupec, řádek, nebo vybranou skupinu buněk.
Delete Row – odstraň řádek (skupinu řádků).
Delete Column – odstraň sloupec (skupinu sloupců).
Clear Selection – odstraň obsah vybrané oblasti.

Odkaz Wrap Text
Zalomí text přesahující rozměry buňky.
Merge across/Break-apart – sloučení a rozdělení buněk
Merge across sloučí vybranou skupinu buněk.
Break-apart rozdělí vybranou skupinu buněk.

Sloučení buněk se hodí například pro umístění nadpisu nad tabulku a jeho vycentrování doprostřed vůči šířce tabulky.

Vytvoření a správa listů v tabulkovém souboru

Tabulkovému souboru se také občas říká výrazem sešit. Sešit každý zná, důležité pro něj je, že se skládá z listů. Stejně tak se i Tabulkový soubor, neboli sešit, může skládat z více listů. Listy jsou zobrazeny na spodní liště takto:

Nový list jde založit tlačítkem Add Sheet (Přidat list). Změnit název stávajícího listu je možné kliknutím levého tlačítka myši na aktuální otevřenou záložku s názvem listu. Objeví se následující nabídka:

Rename (Přejmenovat) je správná volba pro změnu názvu. Delete (Vymazat) je příkaz pro výmaz celého listu.
Pokud je v sešitu více listů, mohou se přesouvat volbami Move right (Přesunout doprava) a Move left (Přesunout doleva).

Početní vzorce

Google Spreadsheets nabízí více než 200 funkcí pro práci s číselnými a textovými hodnotami. Pro použití aktivujte záložku Formulas (Vzorce).

Nejprve zvolte buňku, ve které se má objevit výsledek početní funkce. Při levém okraji se objeví v panelu záložky Formulas adresa (písmeno = sloupec, číslo = řádek) aktuálně vybrané buňky. Vpravo je nabídka základních početních operací, které můžete použít. Nejprve klikněte na zvolenou početní operaci a poté vyberte buňky, které chcete do vzorce zahrnout – například sečíst. V tomto případě tedy stačí kliknout například na funkci Sum a čísla oddělit některým z matematických operátorů. Na obrázku je součet tří hodnot za pomocí početní funkce Sum a operátoru “+”.

Výběr hodnot do vzorce je možné provádět označením oblasti buněk obsahujících číselné údaje. Nyní si vysvětlíme několik základních početních operací, které Google Spreadsheet nabízí.
Sum - Sumarizace hodnot za použití operátorů plus “+”. mínus “-”, děleno “/” a krát “*”.
Average - Průměr zadaných hodnot, čísla oddělujeme středníkem.
Count - Součet počtu hodnot, které opět oddělujeme středníkem.
Min - Výběr nejnižší hodnoty z vložených hodnot.
Max - Výběr nejvyšší hodnoty z vložených hodnot.
Product - Vzájemné pronásobení všech předaných hodnot.

Po aktivaci odkazu more>> (více) se zobrazí podokno se seznamem všech podporovaných výpočetních funkcí, které jsou utříděny do přehledných záložek.

Math = matematické funkce.
Financial = funkce pro ekonomiku a finance.
Logical = logické funkce (logické operátory).
Date = funkce pro práci s datem.
Lookup = vyhledávací funkce.
Statistical = statistické funkce.
Text = funkce pro práci s textem (např. zjištění délky textového řetězce).
Info = funkce pro řešení různých stavů, dodatkové funkce.

Nezbývá než obdivovat výběr funkcí, který aplikace Google Spreadsheets nabízí. Pro on-line bezplatný produkt je to velmi rozsáhlá paleta nástrojů, kterou má uživatel k dispozici.

Třídění obsahu dokumentu – záložka Sort
Záložka Sort třídí data pouze ve sloupcích, přičemž nelze vybrat oblast k utřídění. Třídění se vztahuje na celý dokument. Uživatel si vybírá sloupec, podle kterého třídění proběhne. Další volbou je možnost třídění vzestupně (A-Z) nebo sestupně (Z-A). Uživatel si může vybrat, kolik řádků od prvního nebude zahrnuto do utřídění, maximální počet je pět řádků tzv. hlavičky (FROZEN HEADERS – ZAMRZLÁ HLAVIĆKA), které nebudou utříděny.

Možnost třídit obsah tabulkového dokumentu je dosti omezená, ale pro základní potřeby postačuje.